Regulamin

REGULAMIN

PROJEKTU „COOLTURALNY WROCŁAW”

I. Cele: 

 1. Integracja wrocławskich gimnazjów oraz przedstawicieli środowisk twórczych miasta.
 2. Wspieranie kreatywności młodzieży.
 3. Tworzenie gimnazjalistom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki oraz mediów pod kierunkiem profesjonalistów.
 4. Umożliwienie uczniom gimnazjów prezentacji własnego dorobku twórczego.
 5. Rozbudzanie świadomości społecznej i kulturalnej młodych ludzi.

II. Informacje ogólne:

 1. Pomysłodawcą projektu jest Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu.
 2. Projekt dofinansowuje Wydział Edukacji.
 3. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.06.2016 r. na terenie całego Wrocławia, a jego finałowa gala i rozdanie nagród w projekcie „Coolturalny Wrocław” zostało przewidziane na rok 2016, kiedy Wrocław będzie Kulturalną  Stolicą Europy.
 4. Projekt kierowany jest do uczniów wrocławskich gimnazjów.
 5. Każda z części projektu będzie realizowana w Gimnazjum nr 1 w formie warsztatów połączonych z konkursem. Odbędzie się cykl szkoleń: warsztaty o plakacie, dotyczące piosenki, z  audycji radiowej, warsztaty filmowe, z zakresu pisania opowiadań i sztuki teatralnej, połączony z organizacją 6 konkursów. Po każdym warsztacie odbędzie się konkurs na dany temat. Warsztaty służą przygotowaniu uczestników do wykonania prac konkursowych.
 6. Poszczególne warsztaty dla młodzieży przeprowadzą profesjonalni twórcy wrocławscy m.in. z Akademii Muzycznej, ASP.
 7. Wrocławskie gimnazja zostaną powiadomione o projekcie drogą listowną. Informacje na ten temat będą również dostępne na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.
 8. Projektowi będzie towarzyszyła gazetka internetowa, umieszczona na stronie Gimnazjum nr 1 – www.sp5.wroclaw.pl. Projekt będzie na bieżąco dokumentowany. Wydamy publikację dokumentującą przebieg zrealizowanego projektu (500 egzemplarzy).
 9. Udział uczniów we wszystkich wydarzeniach w ramach Projektu „Coolturalny Wrocław” jest bezpłatny.
 10. Szkoła uczestnicząca w projekcie wyznacza szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie koordynowanie prac w ramach projektu oraz kontaktowanie się z koordynatorem projektu w Gimnazjum nr 1 p.Romaną Woźnik (woznik.piza@interia.pl).

III. Informacje szczegółowe:

 1. Przybliżone terminy warsztatów/konkursów zostały podane w Harmonogramie projektu (punkt VIII regulaminu). Ze względu na ustalenia organizacyjne termin oraz kolejność zajęć może ulec przesunięciu lub zmianie, o czym będą poinformowane szkoły biorące udział w projekcie.
 2. W każdym warsztacie/ konkursie biorą udział 2 osoby z danej szkoły. Oznacza to, że w całym projekcie z danego gimnazjum może wziąć udział 12 uczniów. Dany uczeń może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie/konkursie. Osoba biorąca udział w warsztatach jest zobowiązana do uczestniczenia w konkursie.
 3. Szkoły wyznaczają do każdego warsztatu/konkursu rezerwowego uczestnika. Osoba rezerwowa może uczestniczyć w kolejnych warsztatach/konkursach, jeśli wcześniej nie brała udziału.
 4. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, ze względów organizacyjnych, mogą wziąć udział tylko uczniowie z klas I. W roku szk. 2014/2015 – uczniowie klas I i II, a w roku 2015/2016 – uczniowie klas I, II i III.
 5. Po każdym roku nastąpi podsumowanie dotychczasowych prac i postępów w projekcie w postaci stosownego sprawozdania oraz odbędzie się „mini gala”, połączona z wręczeniem nagród za dany rok.
 6. W 2016 roku nastąpi podsumowanie całego projektu i uroczysta gala finałowa.
 7. Na gali finałowej zostanie zaprezentowana sztuka teatralna wg scenariusza, który wygra w konkursie realizowanym w ramach projektu. W sztuce zagrają uczniowie Gimnazjum nr 1.

IV. Proces zgłaszania szkoły/uczestników:

 1. Zgłoszenie udziału szkoły w projekcie odbywa się do dnia 26 listopada 2012r. (decyduje data stempla pocztowego) poprzez wypełnienie i wysłanie listem poleconym Karty zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1) na adres: Gimnazjum nr 1 im.H.D.Steinahausa, ul. Jelenia 7, 54 – 242 Wrocław, z dopiskiem „Coolturalny Wrocław”.
 2. Zgłoszenie się szkoły do projektu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 3. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkretnym warsztacie/konkursie projektu odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie na adres Gimnazjum nr 1, listem poleconym, Karty zgłoszenia uczniów (załącznik nr 2). Terminy zgłaszania uczestników warsztatów/konkursów będą przekazywane na bieżąco, drogą listowną lub na adresy mailowe koordynatorów szkolnych, przez koordynatora projektu w Gimnazjum nr 1.
 4. Do Karty zgłoszenia uczniów należy obowiązkowo dołączyć Deklarację uczestnictwa (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4). Bez tych dokumentów uczniowie nie będą mogli uczestniczyć w projekcie.
 5. Regulamin projektu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1. 

V. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika: 

 1. Uczestnik jest uprawniony do:

a)  nieodpłatnego udziału w projekcie,
b)  otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych,
c)  uczestnictwa w warsztatach oraz do potwierdzania swojej
obecności na liście obecności,
d)  udziału w konkursie, który poprzedzony był udziałem w
warsztatach,
e)  wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu.

VI. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie:

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek uczestnika i wymaga pisemnego usprawiedliwienia  oraz zawiadomienia koordynatora projektu w G 1.
 2. Nieusprawiedliwiona rezygnacja z uczestnictwa w projekcie skutkuje wykluczeniem z  udziału w kolejnych warsztatach.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Gimnazjum nr 1 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Szczegółowe regulaminy uczestnictwa w poszczególnych warsztatach i konkursach będą dostarczane sukcesywnie.
 4. W sprawach wątpliwych, nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmie koordynator projektu w Gimnazjum nr 1.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

REGULAMIN PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKI