Obiady

 Informacje dot. obiadów

Obiady  2019 w SP5 – informacja dla rodziców

Informacja  o kwocie obiadów za maj zostanie podana w wiadomościach poprzez Librusa.

Wpłaty przyjmowane są od 01.05.2019do 10.10.2019 wyłącznie na konto szkoły.

Płatności  dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:

PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc.

Odpisy za kwiecień oraz nadpłaty zostaną odjęte od kwoty bazowej na dany miesiąc.

Uwaga!

W przypadku braku wpłaty do 10 maja dziecko od 11.05 nie otrzyma obiadu. Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i zaksięgowaniu na koncie szkoły. W przypadku rezygnacji proszę o pisemną informację (np. zaprzestanie pobierania posiłków nie zwalnia od opłaty).
Odpisy za obiady można zgłaszać na mail sp5obiady@wp.pl, lub telefonicznie
71 798 67 03 wew. 110 w godzinach 7:30 – 8:30

 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5, 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 7

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc

– wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej mailowo sp5obiady@wp.pl lub telefonicznie (71 798 67 03 wewn. 110)

– nieobecność dziecka na obiedzie z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce klasowej, konkursach, zielonej szkole itp.) należy zgłaszać w bieżącym dniu do godz. 8.30 pod numerem telefonu 71 798 67 03 wew. 110.

– wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

– w czasie świąt, ferii i innych dni wolnych od nauki posiłki nie są wydawane.

– comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty i terminie płatności będzie umieszczana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

– rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej.

Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2018-19

Jadlospis – czerwiec

Jadłospis – maj