Mediacje rówieśnicze

Mediacja rówieśnicza – rozwiązywanie sporów/konfliktów wśród uczniów na terenie szkoły,  w obecności mediatora rówieśnika.
Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.
Rezultatem mediacji jest przygotowanie ugody, czyli pisemnej umowy, w której zawarte są postanowienia wypracowane w trakcie rozmowy.

Cele mediacji:

 • dojście do porozumienia osób będących w konflikcie,
 • poprawa relacji między nimi,
 • zapobieganie eskalacji konfliktu.

Zasady mediacji:

 • dobrowolność – nikt nie może Cię do mediacji zmusić, jest to Twoja decyzja czy chcesz do niej przystąpić.
 • akceptacja – sam(a) możesz wybrać osobę, która będzie prowadziła spotkania mediacyjne (mediatora).
 • poufność – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania zostaje między jego uczestnikami.
 • bezstronność – każda z osób biorąca udział w spotkaniach jest traktowana w taki sam sposób, nie ma lepszych i gorszych. Mediator nie ocenia ani stron, ani ich zachowań i nie wskazuje też winnego.

Dzięki mediacjom nauczysz się:

 • rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,
 • przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • rozwijania empatii,
 • rozwijania umiejętności porozumiewania się z innymi,
 • kształtowania postawy tolerancji i sprawiedliwości,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Co możesz zyskać przez udział w mediacji?

 • Jeśli będziesz stroną konfliktu możesz przedstawić własne oczekiwania i potrzeby.
 • Unikniesz narastania konfliktu.
 • Mediacja pozwoli Ci na odreagowanie emocji oraz naprawienie krzywd.
 • Będziesz miał wpływ na sposób rozwiązania problemu (nie będą za Ciebie decydować inni).

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

 • wykluczenie z grupy,
 • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
 • rozpowszechnianie w Internecie lub innym komunikatorze obraźliwych napisów, zdjęć, komentarzy, filmów dotyczących innych osób,
 • przezywanie i wyśmiewanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
 • niszczenie cudzego mienia,
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami,
 • inne …

 

Procedura mediacji rówieśniczych w SP5

Wniosek o przeprowadzenie mediacji rówieśniczej

Lista przeszkolonych mediatorów